Vedtægter

Pancreasnetværket er en patientforening for personer, der har eller har haft kræft i bugspytkirtlen, tolvfingertarm eller galdeveje, samt deres pårørende.

Foreningen er stiftet d. 28. februar 2020.

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Pancreasnetværket.

1.2 Foreningen samarbejder med Kræftens Bekæmpelse. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i særskilt samarbejdsaftale.

1.3 Foreningen er stiftet den 28.februar 2020.

1.4 Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§ 2 Foreningens formål

2.1 Foreningens formål er at udbrede kendskabet til bugspytkirtelkræft.

2.2 At arbejde for at forbedre overlevelsesmulighederne.

2.3 At informere patienter og deres pårørende samt andre interesserede gennem møder og via foreningens hjemmeside.

2.4 At arbejde for at skabe et landsdækkende netværk.

§ 3 Medlemmer

3.1 Som aktive medlemmer optages personer, som har eller har haft kræft i bugspytkirtel, tolvfingertarm eller galdeveje samt deres nærmeste pårørende (forældre, ægtefælle, samlever eller børn).

3.2 Som støttemedlemmer optages alle som ønsker at støtte foreningens arbejde.

3.3 Alle medlemmer jævnfør stk. 3.1 som har indbetalt kontingent for det indeværende kalenderår har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.

3.4 Hvis et medlem skader foreningens anseelse og arbejde kan bestyrelsen beslutte at ekskludere vedkommende. Denne beslutning kræver 2/3 flertal i bestyrelsen. Ekskluderede medlemmer kan få deres sag behandlet på førstkommende generalforsamling, hvis dette ønskes.

§ 4 Generalforsamlingen

4.1 Generalforsamlingen fastsætter foreningens vedtægter og er foreningens øverste myndighed.

4.2 Generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel og afholdes hvert år senest i udgangen af maj måned.

4.3 Medlemsforslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslaget skal derefter udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

4.4 Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det forløbne år.
  3. Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab, driftsbudget og kontingent.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  7. Valg af intern revisor.
  8. Eventuelt.

4.5 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal - med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.

4.6 Alle medlemmer jævnfør §3 stk.1 der har betalt kontingent, og er til stede på generalforsamlingen, har stemmeret. Såfremt et medlem ønsker skriftlig afstemning skal dette imødekommes.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

5.1 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst 2 ugers varsel og senest 4 uger efter, at der er fremsat ønske om det.

§ 6 Foreningens bestyrelsen

6.1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og vælges af generalforsamlingen.

6.2 Bestyrelsen kan bestå af op til 9 medlemmer og 2 suppleanter.

6.3 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Ved den stiftende generalforsamling vælges op til halvdelen af bestyrelsen dog for 1 år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

6.4 Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og kasserer.

6.5 Bestyrelsens beslutninger afgøres ved stemmeflertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7 Tegningsret og hæftelse

7.1 Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden i forening med et medlem af bestyrelsen.

7.2 Formanden og næstformanden i forening kan give kasserer fuldmagt til at disponere over konti tilhørende foreningen.

7.3 Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§ 8 Vedtægtsændringer

8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9 Regnskab og økonomi

9.1 Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet føres af foreningens kasserer og revideres af en intern revisor valgt på foreningens generalforsamling.

9.2 Foreningens midler skal være anbragt på en bankkonto.

9.3 Kontingent fastsættes af bestyrelsen til godkendelse på generalforsamlingen.

9.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer og bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 10 Opløsning

10.1 Opløsning af foreningen kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling der er indkaldt med dette ene forslag på dagsordenen. Vedtagelsen kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer.

10.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til Kræftens Bekæmpelse.

 

Datoer for revision:

  • Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 28. februar 2020

Download Pancreasnetværkets vedtægter